VIBEMAC V700 / V702

THE AUTOMATIC POCKET HEMMER UNIT CHAIN STITCH 2 NEEDLES/3 NEEDLES